CSA’s styrelse

Styrelse och årsmöte

CSA har i dagsläget en liten styrelse, och vi hoppas därför på att bli flera under nästkommande säsong. Att vara med i styrelsen innebär en verklig möjlighet att påverka och utveckla föreningen. Och ju fler vi är, ju bättre. Vi önskar även att ha en styrelse med bredd både vad gäller ålder, kön och roll i föreningen (t.ex. tränare, föräldrar etc) för att kunna se hela föreningens aspekter inom olika områden. Man kan alltid höra av sig till styrelsen eller valberedningen om man själv önskar att vara med i styrelsen, eller om man vill tipsa om någon som skulle vara lämplig att vara med i styrelsen. Valberedningen kontaktar då dig eller den föreslagne personen innan årsmötet och frågar hur man ställer sig till ett sådant uppdrag. Alla som har anmält intresse eller föreslagits och godkänt förfrågan kommer därefter att presenteras inför och under årsmötet, och under årsmötet får alla röstberättigade medlemmar rösta på den eller de medlemmar som man både vill ha med i styrelsen, samt vilka som borde få exempelvis ordförandepost. Man kan även föreslå styrelsemedlemmar på årsmötet som inte har annonserats ut i förväg, men man bör såklart säkerställa att personen i fråga kan svara på om hen är intresserad eller ej.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år (annars kan en av vårdnadshavarna rösta i ens ställe); 
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och 
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Styrelsen under säsong 20/21 ser ut enligt följande:
Ordförande: Janet Kentz Norén
Vice Ordförande: Andy Cederlund
Kassör: Ina Figenschau
Sekreterare (ledamot): Carola Tiberg
Tränaransvarig (ledamot): Alexandra Hultén
Suppleant: Ulrika Ahlberg
Suppleant: Kim Sundgert

Kontaktuppgifter till styrelse och andra nyckelpersoner i föreningen kan man hitta under hemsidans meny.

Valberedningen består under säsong 20/21 av tränarna Ebba Andersson och Filippa Runesson. Även deras kontaktuppgifter finns under hemsidans meny.

Alla medlemmar har rätt att få tillgång till diverse dokument, som föreslagna styrelsemedlemmar, budget, föredragningslista, årsmötesprotokoll osv. Önskar man att ta del av sådan information mailar man styrelsen eller info@cheersupreme.se så förser föreningen dig med uppgifterna inom rimlig tid.