Värdegrund

Cheer Supreme Allstars

Föreningens värdegrund bygger på samhällets grundläggande värdegrund och vi förespråkar ett varmt och inkluderande beteende. Föreningens medlemmar har ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som finns, samt att ständigt sträva efter att följa föreningens värdegrund.


Föreningens syfte, mål och vision

CSA’s (Cheer Supreme Allstars) främsta syfte är att skapa en förening där alla känner sig inkluderade och trygga, finner en glädje för sporten och en ständig vilja att utvecklas och nå nya framgångar. Föreningens syfte är att genom positiva och utvecklande riktlinjer och arbetssätt kunna föra föreningen och dess medlemmar framåt, med en stabil grund att stå på och en stark framåtanda.

Föreningens mål och vision är att bli en framstående och erkänd förening inom cheerleading, där glädje, gemenskap och kunskap genomsyrar föreningen och där medlemmarna står i centrum för de beslut som tas. Föreningen har även som vision om att uppnå framgångar internationellt.


Värdegrund

  • CSA strävar efter att se var enskild individ och bemöta de behov som finns, både individuellt och i grupp. Vara lyhörda och öppna för förändringar som kan gynna föreningen och dess medlemmar. I största möjliga mån inkludera våra tränare/aktiva/vårdnadshavare i beslut som rör deras träningar, aktiviteter, m.m. Föreningen eftersträvar en öppenhet, så att alla individer ska känna att man kan kontakta styrelsen, tränare eller annan lämplig person om man upplever att värdegrunden inte efterföljs eller om man behöver hjälp på annat vis.
  • CSA vill skapa glädje för sporten och tror att detta uppnås genom positiva attityder, en vilja att utvecklas, kunskap och framgång. Vi försöker därför att ständigt utveckla och inspirera våra tränare, som i sin tur kan utveckla och inspirera våra aktiva.
  • CSA tror på allas lika värde, och strävar efter att alla ska känna sig inkluderade och skapa en miljö där alla får lov att vara sig själva. Vi önskar att alla medlemmar gör sitt yttersta för att aktivt leva upp till detta så att ingen hamnar utanför. För föreningen är det extra viktigt att våra tränare aktivt arbetar med detta, och att föreningen erbjuder dem det stöd de behöver för att kunna göra det.
  • CSA är sportsliga, både inom föreningen och gentemot andra föreningar eller personer. När vi representerar vår förening ser vi till att bemöta alla på ett respektfullt och trevligt sätt, vare sig andra föreningar eller personer gör det gentemot oss eller inte. Vi anser att föreningen i negativa lägen ska visa vägen och inte sänka sig till samma nivå. Genom en positiv och sportslig attityd tror vi att vi kan vända sådana situationer till något positivt och på så vis gynna föreningen.
  • CSA’s medlemmar följer föreningens policys (lag-, medlem-, drog-policys m.fl.). Brott mot dessa kan medföra allvarliga konsekvenser, som uteslutning, i enlighet med våra policys. För föreningen ska det vara en självklarhet att alla medlemmar följer de policys som finns och respekterar beslut som föreningen gör vid brott mot dessa.
  • CSA eftersträvar en trygg förening, där tränarna har lämplig utbildning och är säkerhetsmedvetna. Föreningen har ett ansvar i att ge tränarna de verktyg och utbildningar som behövs för att leva upp till detta, samt att tränarna har ett ansvar att följa de regler och använda den kunskap som finns. Även föreningens medlemmar har ett ansvar för säkerheten, genom att t.ex. följa drogpolicyn, då brott mot denna kan riskera både den enskilde medlemmens samt medlemmar i den närhets säkerhet.