Cheer Supreme Allstars

Föreningspolicy

Närvaro

Varje lag får en säsongsplanering av sina tränare. Denna bör man titta på och notera viktiga datum, så att man inte bokar upp sig på exempelvis tävlingsdatum eller andra viktiga datum. Om man har dubbelbokat och den andra aktiviteten ej är ombokningsbar ska tränarna informeras omgående. Detta är särskilt viktigt för tävlingslag, men även träningslag, då tränarna planerar upplägget efter antal medlemmar och lagsportens utformning innebär att all frånvaro påverkar hela laget. All frånvaro ska meddelas av föräldrar om man inte är 18 år eller äldre.

Anländ i tid

Man kommer i tid till träningen. Blir man sen ansvarar föräldrar för att säkerställa att deras barn har kommit in i hallen då det inte är möjligt för tränare att hålla koll på entrén samtidigt som träningen pågår. Är man myndig/äldre och anländer på egen hand bör man meddela tränaren i förväg så att denne är medveten om att man kan behöva hjälp att komma in i hallen. Om man som förälder är med och lämnar barnet tittar man åtminstone så att barnet kommer in, i annat fall får man stämma av med sitt barn via t.ex. mobilen. Notera att mellandörrar i hallen ibland är låsta, så det bästa är att följa med barnet ända in.

Normalt använder tränarna enbart mobilen för att fota/filma vissa sekvenser laget övar på, ta närvaro samt kontrollera träningsplanering eller dylikt. I annat fall ska en tränare vanligtvis inte använda mobilen på träningen. Det innebär att du som förälder inte kan förlita dig på att du kan stämma av med tränaren att ditt barn har kommit in i hallen, utan du har ansvar för ditt barn fram till dess att barnet möter upp tränaren i hallen.

Kom förberedd till träning

Innan träningen har börjat ska man vara ombytt till lämpliga kläder, ha påfylld vattenflaska, knutna skor, uppsatt hår, ha tagit ur smycken och dylikt, samt hjälpt till att rulla ut mattor. Därför bör man anlända i god tid och se till att vara redo innan träningen börjar. I lag med ganska unga barn är det normalt tränarna som rullar ut mattor, men allt eftersom man blir äldre och avancerar upp i grupper förväntas man även ta allt mer ansvar för att rulla ut mattor innan träningen startar. Att anlända 5 minuter innan, oförberedd, är inte okej. Då behöver man planera in bättre tid inför nästa träning. Vissa aktiva åker långt, kollektivt, eller måste av andra skäl komma lite sent/åka lite tidigare. Detta avtalas med tränare i god tid. Vid regelbundenhet kan man som aktiv tilldelas andra ansvarsområden för att kompensera för att man t.ex. aldrig kan rulla ut mattorna med övriga laget. Vad som är ”lite sent/tidigt” kan tolkas olika, men ingår man i ett tävlingslag är det inte säkert att detta godkänns om det riskerar att påverka träningen och laget. Kontrollera därför detta i god tid med tränarna.

Försäljning

I CSA bedriver alla lag försäljningar, men hur frivilligt det är beror på vilket lag man går i och vad som förmedlats inför varje säljperiod. Generellt får träningslag sälja Bingolotter med ett önskad antal per person, där man ändå alltid kan returnera osålda lotter. Det samma gäller tävlingslag men där förväntas man göra sitt yttersta för att nå säljmålet, som dessutom brukar vara något högre. I tävlingslag förekommer även ytterligare försäljningar då dessa lag har mycket högre kostnader än träningslag. Man tvingas aldrig att köpa varor som ens barn/man själv inte lyckats sälja, men tävlingslag har ett större ansvar att verkligen försöka sälja det som förväntas. Säljkrav ställs av CSA inför Bingolotto (1g/år) och tränarna för övriga försäljningar (max 1g/termin, förutom vid specialtillfällen).

Agerande

När man representerar föreningen genom att närvara vid föreningsaktiviteter, deltaga i tävlingar, använder föreningens profilkläder eller dylikt, så förväntas man att agera sportsligt. Man får absolut inte behandla konkurrenter illa, inta eller synas med alkohol eller droger, använda tobak eller på annat sätt inte agera sportsligt och i idrottens anda. Detta gäller även föräldrar, tränare, styrelsemedlemmar eller anhöriga när man representerar föreningen. Exempelvis kan man inte röka i bilen när man skjutsar aktiva till en tävling eller dricka alkohol inför föreningsmedlemmar om man är på en föreningsrelaterad resa. Detta ska i så fall ske på sådant vis att ingen aktiv ser, vet eller kan få tillgång till sådana varor eller beskåda sådant beteende. Och givetvis ska man inte göra sådant i föreningens profilkläder. Har föreningen exempelvis åkt till ett annat land för att tävla, och medföljande föräldrar vill gå ut och äta och inta alkohol så är alltså detta okej om man inte använder profilkläder och inte gör detta inför de aktiva eller deras tränare. Tränarna förväntas representera föreningen under hela resan och måste därför avstå helt. CSA ser dessa riktlinjer som en självklarhet och ber medlemmar att applicera sunt förnuft till varje situation. Är man osäker så kan man alltid ställa frågan till styrelsen.

Alkohol-, drog- & dopingpolicy

Föreningen har en separat policy för alkohol och droger samt för doping. Denna ska man som aktiv följa och brott mot den kan leda till både avstängning och eventuell anmälan till exempelvis polis, socialstyrelse eller liknande. Alla aktiva samt föräldrar till minderåriga förväntas vara pålästa kring vad dessa innebär. Särskild dopingpolicyn bör man ha koll på då till synes vanliga preparat som astmamedicin kan klassas som doping i vissa sammanhang.

Du hittar policyn via menyn eller länken nedan:
Alkohol-, drog- och dopingpolicy

Belastningsregister

Samtliga tränare som är 15 år eller äldre och som tränar barn som är under 18 år måste lämna in ett urdrag ur belastningsregistret. Detta är för att säkerställa att ingen tränare dömd för grova brott som grov misshandel, sexuella övergrepp eller övergrepp mot barn ska få träna barn. Mindre allvarliga brott som t.ex. snattning kommer inte att synas på dessa urdrag, utan enbart grova brott. Dessa urdrag måste berörda tränare beställa inför varje säsongsstart och visa upp för av föreningen utsedda kontrollanter. Är man under 18 måste vårdnadshavare beställa urdraget åt en. Man får inte öppna kuvertet innan man lämnar över det till kontrollanten. Har man råkat öppna kuvertet måste man beställa ett nytt urdrag. Detta är för att minska risken för att dokument manipuleras. Kontrollanten öppnar kuvertet, kontrollerar att tränaren är ostraffad inom dessa brott, och för sedan in detta i systemet. Kontrollanten får inte behålla urdraget ur brottsregistret, utan efter kontrollen lämnas urdraget tillbaka till respektive tränare.

För att beställa ett urdrag ur belastningsregistret, klicka HÄR.
Obs! Man kan bara beställa sitt egna brottsregister, förutom vårdnadshavare som kan beställa åt sina barn.

Tävlingslag

Som medlem i ett tävlingslag följer ett större ansvar. Därför finns det tuffare krav som alla aktiva förväntas följa. Dock är det främst tränarna, eventuellt i samråd med styrelse eller tränaransvarig, som beslutar kring eventuella konsekvenser. Tränarna känner de aktiva bäst och vet gärna om det finns legitima grunder för en aktivs beteende, och om det går att arbeta kring detta eller om en åtgärd måste genomföras. Tränarna ansvarar för hela lagets hälsa och framgång, varpå det främst är de som tar sådana beslut. Som aktiv och förälder kan det ibland kännas som ett orättvist eller ogrundat beslut. Man kan då be tränaren om en motivering för beslutet (vilket oavsett bör förmedlas vid eventuell åtgärd) men klagomål bör främst förmedlas till föreningens styrelse eller tränaransvarig. På så sätt kan man både minimera konflikter samt se till att både tränare och medlemmar får det stöd som behövs. Ibland behöver styrelsen korrigera en tränares beslut, ibland behöver styrelsen bekräfta att en tränares beslut varit korrekt och sedan försöka bemöta den aktive/förälderns frågor, känslor och eventuella effekter av beslutet istället. I de flesta fall är det okunskap kring exempelvis hur man förmedlar ett beslut eller varför ett beslut har tagits som ger upphov till en konflikt. Där kan föreningen oftast se saken ur bådas perspektiv och genom kunskap reda ut problemet.

Du förväntas närvara så mycket som möjligt på träningarna. Varje frånvarande medlem drabbar hela laget. En närvaro på 85% eller mindre kan leda till att man får kliva ner till en reservplats. Beslutet ligger främst hos tränarna som känner laget och vet vilket beslut som bäst gynnar laget som helhet. Att ta bort en ordinarie från ett lag innebär också en belastning för laget. Sjukdom eller andra giltiga skäl ska inte påverka ens plats i laget, men om det exempelvis är en större frånvaro närmare ett tävlingsdatum kommer tränarna att behöva ta beslut kring om den aktive bör tävla på just den tävlingen eller avstå. I sådana lägen tränar man som reserv innan tävling och ordinarie därefter, och tävlar givetvis på återstående tävlingar. Detta beror på att en för hög frånvaro och kanske nedsatt funktion i tillägg innebär en risk både för den enskilde aktive och laget som helhet. Det är ett komplext och intensivt tävlingsprogram där små fel kan leda till stora misstag och detta ökar skadorisken både för den enskilde och övriga lagmedlemmar. Man vill normalt inte plocka bort en aktiv från en tävling på grund av orsaker som denne inte kan rå för, och första steget är givetvis att se om man kan göra anpassningar i tävlingsprogram, träningsupplägg m.m. för att det ska fungera. Här är det också viktigt att man som aktiv inte försöker dölja skador eller sjukdom för att inte missa träning. Detta är alltid en riskfaktor och föräldrar bör vara särskild uppmärksamma på att detta kan förekomma. Tränare brukar också vara uppmärksamma och kontakta föräldrar vid misstanke. Att träna med en skada eller sjukdom kan göra att man lyckas vara med på en tävling, men att man riskerar att ådra sig mycket större skador eller sjukdomar som håller en borta från sporten under en mycket längre tid än vad man hade varit borta om man vilade från start. Det är därför oerhört viktigt att ta en skada på allvar direkt, istället för att träna i alla fall och se om det går. Men då detta är en lagsport där man är särskild beroende av sina lagmedlemmar och där skadorisken faktiskt är ganska stor, så kan tränarna bli tvungna att ta tråkiga beslut för allas säkerhet. Det är en svår balansgång för tränarna och vi ber att man respekterar detta. Föreningen kan alltid stötta både tränare och medlemmar om ett sådant beslut känns fel. Normalt tävlar tävlingslag minst 3 st tävlingar, vilket innebär att man vanligtvis riskerar att främst missa en enskild tävling.